Mali İşler Müdürlüğü

Görev Alanlarımız

  • Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve mevzuat gereğince, defter ve belgeleri tutmak, bilanço kar-zarar tablosu hazırlamak ve beyannameleri düzenlemek, benzeri işlemleri yapmak,
  • Muhasebe ,finans, mali mevzuat ve bunların uygulamalarıyla ilgili işlemleri yapmak,
  • Mali tablolar, Bütçe Rapor ve benzerlerini düzenlemek ,
  • Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını  sağlamak üzere tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, tablolarının hazırlanmasını sağlamak ve mali kontrolünü yapmak,
  • Mevcut ekonomik ve mali durum değerlendirilerek; üniversitenin geleceğine yönelik plan ve program hazırlamak,
  • İzmir Ekonomi  Üniversitesi Mütevelli Heyet kararları ve İzmir Ekonomi Üniversitesi yönetmelik, yönerge ve esasları doğrultusunda işlemleri yürütmektir